Liberta

Temeljni dokumenti

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Europska komisija za ljudska prava

Pučka pravobraniteljica

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji tzv. Instabulska konvencija

Konvencija o pravima djeteta